درباره ما

كثير سرما
فروش مدرن ترين يخچال هاي صنعتی با قيمت مناسب، توليد کننده شير سرد كن و فالوده ساز
تعميرات و سرويس شارژ گاز پذيرفته می شود